ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

     1. Трите имена на участника    ...............................................................................................
     2. Година на раждане   ..............................................................................................................
     3. Националност   ......................................................................................................................
     4. Адрес, телефон, факс   .........................................................................................................
     5. E-mail   .....................................................................................................................................


УЧАСТВАЩИ ФОТОТВОРБИ

           №  Заглавие на снимката или серията                  Бр. снимки в серията     Тема

     1.  .................................................................................................................................................
     2.  .................................................................................................................................................
     3.  .................................................................................................................................................
     4.  .................................................................................................................................................
     5.  .................................................................................................................................................

   Декларирам, че приемам условията на конкурса.

Дата:                                                                            Подпис:
 

Изтеглете заявката във WORD формат